استخدام در استانبول

استخدام در استانبول


🇹🇷🇹🇷استخدام نیرو(استانبول)🇹🇷🇹🇷
(5نفر)آقاجهت کاردرقالی شویی بادستگاه/منطقه بیلیکدوزو/حقوق ماهانه
(1۰نفر)خانم وآقاجهت کاردرتولیدی پوشاک/منطقه باجیلار/حقوق ماهانه
(10نفر)آقاوخانم جهت کارتوتولیدی پوشاک/منطقه صفاکوی/حقوق هفتگی
(۵نفر)آقاجهت کاردرقالی شویی بادستگاه/منطقه صفاکوی/حقوق هفتگی
(2نفر)آقاوخانم جهت کاردربسته شیرینی/منطقه ینی بوسنا/حقوق ماهانه
(1نفر)آقاکارتونانوایی/حقوق ماهانه/منطقه زیتون برنو
🎀کارکمسیون دارد
پاسخگویی فقط واتساپ
+۹۸۹۲۱۱۸۴۸۰۶۷