مترجم زبان انگلیسی

مترجم زبان انگلیسی

با سلام 

برای یک وبسیات معتبر به تعدادی مترجم برای ترجمه فارسی به انگلیسی نیازمندیم 

همکاری بصورت خدماتی بوده و در صورت تمایل با شماره زیر در ارتباط باشید

05013261008