یک روزه

10 لیر / 1 روز

توصیه شده

هفتگی

60 لیر / 7 روز

ماهانه

250 لیر / 30 روز

سه ماهه

700 لیر / 90 روز

شش ماهه

1300 لیر / 180 روز

یکساله

2500 لیر / 365 روز